Objednávka

Objednávkou na serveru www.kazetaci.cz vznikne smlouva o dílo, z které mi vyplývá závazek poskytnout vám službu, spočívající v digitalizaci vašich videokazet VHS, tj. v převodu obsahu videokazet VHS na DVD, případně flash disk prostřednictvím analogově digitálního převodníku.

Podklady pro digitalizaci

Jako podklad pro plnění objednávky digitalizace mi poskytnete VHS kazety řádně označené a specifikované. Tyto kazety zašlete Českou poštou na adresu Fráni Šrámka 1518/3, Pražské Předměstí, 500 05 Hradec Králové jako Balík Na Poštu nebo mi osobně předáte v Hradci Králové. Všechny kazety, které dodáte pro účely digitalizace vám budou zaslány nebo předány zpět spolu s DVD, případně flash diskem. Digitalizovaná data z VHS nezálohuji.

Dodací lhůta

Při potvrzení objednávky Vám sdělím dodací lhůtu, která je zpravidla 7 14 pracovních dnů od dodání videokazet.
Počátek běhu dodací lhůty je den, kdy kazety obdržím.
V případě, kdy jsou v již převzatých podkladech pro digitalizaci dodatečně zjištěny závady, oznámím vám tuto skutečnost emailem a dohodnu si s vámi další postup a dodací lhůtu. Pokud nebude lhůta z mé strany dodržena a nedohodnu se s vámi jinak k Vaší spokojenosti, máte právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení se provádí písemně. Předané kazety VHS si vyzvednete osobně Hradci Králové nebo Vám je na za cenu 199Kč zabalím a zašlu Českou poštou. Pokud nelze z mé strany dodržet sjednanou dodací lhůtu následkem okolnosti vylučující protiprávnost, nemáte právo na náhradu škody. Okolností vylučující protiprávnost se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, stávka, výluka, nedostatek materiálu zapříčiněný dodavatelem ze shora uvedených důvodů, poškození strojů a zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích. Můžu v případě uvedeném v předchozí větě zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit nebo po dohodě s vámi dodací lhůtu přiměřeně prodloužit.

Převzetí hotové digitalizace

Digitalizované kazety jste povinni převzít nejpozději do 7 dnů od potvrzené dodací lhůty.
Informaci o převzetí dostanete emailem nebo SMS.
Nejsou li digitalizované kazety převzaty včas Vaší vinou, jsem oprávněn účtovat skladné za každý den prodlení.
Výše skladného činí 300, Kč za každý i započatý den skladování.
Nepřevezmeteli kazety v termínu do 30 dnů od uplynutí lhůty a nesdělíteli písemně okolnosti a důvody takového nepřevzetí, pak dílo můžu bez avíza a bez nároku na náhradu zničit a vy nemáte nárok na náhradu škody.
Ve sdělení o okolnostech a důvodech nepřevzetí mi uveďte lhůtu, ve které si dílo převezme, jinak se k takovému sdělení nepřihlíží.
Délka lhůty může být maximálně 30 dnů.
Nevyzvednutím kazet není dotčen můj nárok na zaplacení díla a skladného.

Ceny a platby

Cena díla bude účtována následovně, nedohodneme li se písemně jinak:
Účtuji 189Kč za 1h digitalizovaného záznamu.
Každá první započtená hodina na každém vámi dodaném podkladu je účtována za 189Kč.
Pokud je na dodaném podkladu delší záznam, než hodinový, je účtováno 47,25Kč za každých dalších započatých 15min záznamu.
Minimální objednávka je stanovena na 4h digitalizovaného záznamu. Digitalizovaný záznam je možné nahrát na DVD, flash disk. Digitalizovaný záznam mohu též poslat přes internet za manipulační poplatek ve výši 69Kč.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedenou službu podle objednávky cenu nejpozději při vyzvednutí díla objednatelem osobně, formou dobírky u přepravce, který byl smluven v objednávce, nedohodnemeli se písemně jinak.

Ručení za vady a náhrada škody

Za ztrátu hodnoty díla obsaženého na předaných médiích neodpovídá. Za nedoručení nebo zničení materiálu kurýrní službou neodpovídám.
Digitalizace kazet je v provedení a jakosti, které jsou obvyklé. Výsledná kvalita i obrazu se odvíjí od kvality předaných VHS kazet.
Jste povinni prohlédnout digitalizovaný materiál na DVD, případně flash disku a případné zjevné vady reklamovat písemnou formou nejpozději do 7. pracovních dnů od převzetí. Při oprávněné reklamaci odstraním vadu bezplatně, případně se s vámi dohodnu na snížení ceny, nebo náhradní dodávce.
Obchodní podmínky vypracované dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Spory plynoucí ze závazkových vztahů, kterých se týkají tyto smluvní podmínky budou řešeny podle právního řádu České republiky s vyloučením kolizních norem.
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., v platném znění, dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 271 66 147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k  rozhodování všech sporů ve formě Řízení online podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení online zvolily emailové adresy uvedené v záhlaví objednávky, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VODP.