Prohlašuji, že jsem se seznámil s poučením* o ochraně osobních údajů a svoluji se zpracováním osobních údajů z této webové aplikace Michal Gerstbergera po dobu nezbytnou pro uchování  účetních údajů. Zpracování osobních údajů znamená, že tyto údaje budou zaneseny do administrativní databáze Michala Gerstbergera tak, aby bylo možné provést administrativní zpracování  poptávky/objednávky. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

*Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel, a nařízení GDPR: klient je považován podle zákona 101/2000 Sb. za tzv. subjekt údajů a Michal  Gerstberger za správce osobních údajů. Podle § 12 zák.101/2000 Sb., požádáli subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného  odkladu předat. Podle § 21, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života  subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat,  aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.